En seriøs aktør i byggebransjen

I media blir ofte byggebransjen fremstilt i et negativt lys. Det er klart at det finnes enkelte useriøse aktører i bransjen, men for oss i Con-Form er det viktig å få frem at vi prioriterer seriøsitet i alle ledd i virksomheten vår. Dette er en helt sentral del av verdigrunnlaget vårt.

Den ansatte i fokus

Et av våre viktigste strategiske fokusområder er å ha den ansatte i fokus. Det er de ansatte som skaper resultatene, og vi må ta godt vare på dem slik at de trives, utvikles og blir værende i Con-Form.

Det skal være attraktivt og trygt å være ansatt i Con-Form, og vi setter vår stolthet i å ha gode og ryddige ansattforhold og personalsystemer.

Les mer her

HMS

Byggebransjen er en risikoutsatt bransje. Det aller viktigste for Con-Form er at medarbeiderne våre kommer uskadet og trygt hjem fra jobben hver eneste dag. Dette handler om å inkludere HMS som en naturlig del av arbeidet, og sikre god opplæring og planlegging av arbeidet.

Les mer her

Lærlinger

Con-Form ser det som et viktig og meningsfylt samfunnsansvar å bidra til at det hvert år utdannes nye flinke betongfolk til byggebransjen. Vi er godkjent lærebedrift, og vi satser både på ordinære lærlinger og voksen-lærlinger.

Les mer her

Con-Form prioriterer faste ansettelser

Vi har gode mottaksrutiner for nyansatte, og god opplæring er sentralt. Vi ser at fast ansatte medarbeidere som er godt opplært i våre produksjonsmetoder og byggesystemer jobber kvalitetsmessig bedre og mer effektivt enn innleide som ikke kjenner oss fra før.

Vi er imidlertid avhengig av noe innleie for å ta arbeidstopper, eller ved ekstra store prosjekter som kun går over noen få måneder, men andelen er liten.

De utvalgte bemanningsselskapene som vi har konsernavtaler med har måttet dokumentere at de oppfyller en rekke seriøsitetskrav:

  • De må være godkjent bemanningsselskap hos Arbeidstilsynet
  • Plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som minst oppfyller kravene i arbeidsmiljølovens § 14 om utleie fra bemanningsselskap (ref vikarbyrådirektivet og likebehandlingsprinsippet)
  • Skal ha faste ansatte i henhold til ny bestemmelse i arbeidsmiljølovens § 14-9
  • Selskapet må ha tariffavtale eller være del av revidert arbeidsgiverordning som stiller strenge seriøsitetskrav til bemanningsselskaper.

Gode boforhold

Vi har dyktige medarbeidere fra flere ulike land, for eksempel Sverige, Polen og Litauen. Mange av disse er faste pendlere uten privat bolig i Norge.

For Con-Form er det viktig at våre utenlandske medarbeidere bor bra når de er på jobb for oss. På Lahaugmoen på Skjetten rett utenfor Oslo har vi blant annet 2 moderne hybelhus hvor hver medarbeider har sin egen private hybel med eget kjøkken og bad.

Foto: 4service

Mangfold

Con-Form verdsetter det mangfoldet som medarbeidere fra ulike land og med ulik etnisk bakgrunn tilfører oss.

Og vi vil svært gjerne ha flere kvinner som kollegaer! Det gjelder på alle områder i virksomheten vår; på byggeplassene og i fabrikkene, og på salg, kalkulasjon og prosjektledelse osv. Ta kontakt hvis du er interessert.

Vi vil ha ansatte som bryr seg!

Con-Form har en flat og uformell organisasjon. Vi vil ha engasjement og innspill til stadige forbedringer fra ansatte i hele organisasjonen, og det skal være enkelt å komme med gode forslag i arbeidshverdagen. Det er jo hver enkelt medarbeider – enten det er på byggeplass, i fabrikk eller på kontor – som i hverdagen erfarer bedriftens forbedringspunkter, hva vi faktisk bør gjøre annerledes. Det er bare gjennom et slikt engasjement at Con-Form kan fortsette å være best på råbygg.

I tillegg til den daglige dialogen, har vi noen formelle kanaler for påvirkning og innflytelse.

Vi har gode og konstruktive tillitsvalgte som bedriften har tett dialog og jevnlige møter med. De tillitsvalgte er organisert i Fellesforbundet.

Vi har AMU-grupper (Arbeidsmiljøutvalg) som bidrar godt i det kontinuerlige arbeidet med å sikre trivsel, helse og sikkerhet.

Og i konsernets styre har vi ansattrepresentanter som bringer med seg verdifulle erfaringer fra den praktiske arbeidshverdagen.

Tariffavtaler

Det er en styrke for Con-Form at vi har tariffavtaler og kompetente tillitsvalgte.

Con-Form er bundet av tariffavtaler mellom Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet; dvs Fellesoverenskomsten for byggfag (entreprenør) og Overenskomsten for byggeindustrien (fabrikkene). I tillegg har vi tariffavtale med Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Kontaktpersoner