Kompetanseutvikling

Dyktige og engasjerte medarbeidere er selve fundamentet i Con-Form. Uten dem vil vi rett og slett ikke nå våre mål. Derfor er det avgjørende at vi har et arbeidsmiljø hvor folk trives, og hvor de opplever å være i faglig utvikling.

Kompetanseutvikling er viktig både for den enkelte og for bedriften, både gjennom læring i det praktiske arbeidet og øvrige kompetanseutviklingstiltak. Con-Form har lang tradisjon med å gi flinke medarbeidere nye utfordringer, og flere av våre lengst ansatte har hatt en imponerende intern karriere i selskapet.

Mangfoldig kompetanse i Con-Form

Vi er avhengig av å ha dyktige medarbeidere og god kompetanse i alle ledd i den helhetlige verdiskapningen vår.

I planleggingsfasen av et prosjekt utgjør prosjektledere, tilbudsledere, kalkulatører/BIM-teknikere og tegnere/konstruktører sentrale team, i samarbeid med produksjonsplanleggerne og øvrig kompetanse i fabrikkene våre.

Når prosjektet bygges, står anleggslederne, basene, HMS/KS og montørene naturlig nok svært sentralt – i nært samarbeid med prosjektleder.

Produksjonsarbeiderne og teamlederne på fabrikkene bidrar med elementproduksjon og strengt styrt logistikk/transport, og sørger for at byggeplassene får elementene levert «just-in-time». Effektiv produksjon og montasje av råbygg består av et finmasket og tett samarbeid hvor alle deler er gjensidig avhengige og bidrar med hver sine spesialkompetanser. Con-Forms styrke ligger nettopp i det at vi har kontroll over og styrer hele råbyggprosessen, fra A til Å.

I tillegg har vi stab/støtte-funksjoner som HMS, HR, teknisk avdeling, kvalitetsavdeling, økonomi/regnskap og IT som også bidrar i virksomheten med sine spesialfelt.

Con-Form Skolen
Vi har samlet alle opplæringsplaner og kurs under det vi kaller «Con-Form Skolen». Innholdet er mangfoldig og basert på de faglige kravene og utfordringene knyttet til de ulike stillingene i bedriften.

Målene med Con-Form Skolen er å:

  • Støtte opp under bedriftens strategier og skape bedre forretningsmessige resultater
  • Videreutvikle kompetansenivået til medarbeiderne for å sikre sterk yteevne, nytenkning og konkurransekraft
  • Sikre gjennomføring og dokumentasjon på lovpålagte kurs
  • Være en attraktiv arena som kan bidra til å holde på kunnskapstørste medarbeidere og tiltrekke oss dyktige nye.

Montasjeskolen
Sentralt i Con-Form Skolen står Montasjeskolen. Her utdanner Con-Form selv sine montører for å sikre at montasjearbeidet på byggeplassene utføres i tråd med Con-Forms unike byggesystem. Systemet sikrer forutsigbarhet og effektivitet i byggeprosessen både med tanke på sikkerhet, fremdrift, kvalitet og kostnadsnivå.

Kontaktpersoner

Anne Leholt

Visekonsernsjef og HR-sjef

Jan Otto Honsrud

Fagsjef

Anne Leholt

Visekonsernsjef og HR-sjef
+47 905 30 712
Text Link